LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-05-31 Sekmadienis
 
Pradžia 

"Lietuvos žinios", Nr.135, 2007 m. birželio 15 d. Paskelbta [2007-06-15]
Jaunieji mokslininkai varžosi su mokslo korifėjais
Jaunųjų mokslininkų parengti projektai sudaro 13 proc. visų konkursams pateiktų projektų. Aktyvus jaunimo dalyvavimas mokslo ir technologijų plėtros programose labai svarbus Lietuvai integruojantis į ES ir pasaulinę mokslinių tyrimų erdvę

Dr. Violeta Vaičiūnienė
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vedėja

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Aukštųjų technologijų plėtros 2007-1013 metų programą, Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto įgyvendinimo 2007-2008 metų programą, Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007-2010 metų programą, Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2007-2010 metų kryptis ir šių programų vykdymo organizavimą pavedus Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui, buvo paskelbti 2007 metų konkursai.

Kiekviena šių programų paremta aplinkos analize, suformuoti tikslai ir uždaviniai, numatyti programos įgyvendinimo ir vertinimo kriterijai tikintis, kad vykdant programas bus sukurtos naujos pažangios technologijos, įsteigta naujų darbo vietų, sukurta naujų medžiagų ir naujos kartos technologinių produktų, reikalingų Lietuvai ir užsienio investuotojams.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslininkai aktyviai atsiliepė į kvietimą teikti konkursams visų 4 išvardytų programų projektus (1 pav.). Iš 154 konkursui pateiktų projektų, 20 pateikė jaunieji mokslininkai (apie 13 proc. visų konkursams pateiktų projektų). Jau žinomi trijų programų (išskyrus Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2007-2010 metų kryptyse pateiktų projektų) konkursų rezultatai. Iš 96 šių programų projektų, 63 įvertinti labai aukštais balais ir patvirtintas 13 mln. litų finansavimas šiems projektams įgyvendinti.

Aukštosios technologijos
Jaunieji Lietuvos mokslininkai parodė didelį ryžtą ir nemažas ambicijas, konkuruodami su mokslo korifėjais, teikdami vertingus projektus pagal Vyriausybės patvirtintas programas. Šiemet 9 konkursą laimėjusių projektų vadovai yra jauni mokslo ir studijų institucijų mokslininkai. Pramoninės biotechnologijos ir eksperimentinės plėtros programos projektų konkursui buvo pateikti 3 jaunųjų specialistų projektai. Šiemet jiems vykdyti patvirtintas 920 tūkst. litų finansavimas. Projektuose numatytų darbų mastas ir tikslai gana dideli. Biotechnologijos institute dr. Daumantas Matulis vykdys projektą "Junginių, specifiškai slopinančių žmogaus karbohid-razes, paieška biotechnologiniais metodais", dr. Birutė Surinėnaitė -naujų biokuro komponentų paiešką, o dr. Rokas Abraitis įgyvendins projektą 'Viroidų ir fitoplastų detekci-ja ir pašalinimas iš biotechnologijos pramonei vertingų augalų".

Iš 43 Aukštųjų technologijų plėtros programos projektų 4 parengė jaunieji mokslo ir studijų institucijų mokslininkai. Tik vienam iš šių projektų pavyko laimėti konkursą. Jam vykdyti skirtas 300 tūkst. litų finansavimas. Šiam Fizikos instituto lazerių technologijos krypties projektui vadovauja dr. Kęstutis Regelskis.

Nanotechnologijos
Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programos konkursui pateikti 58 projektai. Iš jų 7 pateikė jaunieji mokslo ir studijų institucijų mokslininkai. Šio konkurso projektus vertina Suomijos mokslų akademijos, Jungtinės Karalystės, kitų užsienio šalių ir Lietuvos ekspertai, žinomi lietuvių kilmės mokslininkai iš JAV.

2003-2006 metais Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programos tik dviem projektams vadovavo jauni mokslininkai - dr. D. Matulis (Biotechnologijos institutas) ir dr. Ramūnas Valiokas (Fizikos institutas). Dr. D.Matulis 2005 metais Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos konkursui pateikė projektą "Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui". Projekte numatyti darbai buvo atliekami 2 metus (2005-2006). Dr. R. Valioko projektas "Moksliniai tyrimai, skirti nanotechnologijoms kurti" taip pat buvo vykdomas 2 metus (2005-2006). Fondas jų projektuose numatytiems moksliniams tyrimams vykdyti skyrė 556 tūkst. litų. Dr. R.Valiokas konkursui pateikė naują projektą "2007-2010 metų Prioritetinės Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypties ir moksliniai tyrimai nanotechnologijoms kurti". Jis nori tęsti tyrimo darbus, pradėtus pagal 2005-2006 metų projektą.

Lituanistikos projektai
Šiais metais patvirtinta Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto [įgyvendinimo 2007-2008 metų (programa. Jos paskirtis - skatinti lituanistikos mokslinių tyrimų plėtrą, lituanistinės mokslinės literatūros lietuvių kalba ir lituanistikos mokslo darbų sklaidą užsienyje, padėti įgyvendinti lituanistikos mokslinių tyrimų socialinę plėtrą. Šios programos konkursui pateikta 30 projektų. Iš jų 7 pateikė jaunieji humanitarinių mokslų atstovai iš Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos istorijos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos ir Vilniaus universiteto. Šiais metais paramą gavo 22 konkursiniai projektai, jiems vykdyti skirti 2 mln. litų. Tarp jų ir 5 jaunųjų mokslininkų projektai.

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (toliau -Fondas) remia ir pradedančiuosius mokslo pasaulyje reikštis mokslininkus-doktorantus ir meno aspirantus, jų moksliniams darbams vykdyti skiria doktorantų stipendijas.

Vertinga patirtis
2005-2006 metų mokslo ir studijų institucijų jaunieji mokslininkai vykdė užsakomuosius biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų srities tyrimo darbus - iš viso 13 projektų už 185,25 tūkst. litų.
2007 metais pateikti 45 projektai, Fondo parama skirta 40 projektų (982,5 tūkst. litų). 2005-2006 metais mokslo ir studijų institucijų jaunieji mokslininkai vadovavo 12 tarptautinių projektų (EUREKA, COST, NATO, Lietuvos Respublikos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programa 2005-2006 m.).
2007 metais patvirtintas finansavimas 4 jaunųjų mokslininkų fizinių ir technologijos mokslų tarptautiniams projektams (trys NATO projektai, vienas - pagal Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo MTEP programą 2007-2008 m.).

Jauniems mokslininkams konkuruoti su patyrusiais, didelį įdirbį turinčiais mokslininkais nelengva, tačiau aktyvūs, vadybinių gebėjimų išsiugdę jauni specialistai sėkmingai konkuruoja su garbiais mokslininkais.<< Grįžti