LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

"Lietuvos žinios", Nr.183, 2007 m. rugpjūčio 13 d. Paskelbta [2007-08-13]
 
Valstybės paskola tiesia kelią į ateitį. Kas? Kur? Kada? Kaip?
Jau beveik dešimtmetis, kaip Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, plėtodamas valstybės politiką mokslo ir studijų srityje bei įgyvendindamas Studentų kreditavimo ir rėmimo programą, teikia paskolas Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams. Nuo 1998 metų šiai programai valstybė iš biudžeto skyrė per 127,9 mln. litų, o tai sudarė sąlygas 46 Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų studentams gauti lengvatinę paskolą iš fondo. Šiuo metu pasirašyta per 55 tūkst. paskolų sutarčių.

2007 metais studentų paskoloms buvo skirta 20,8 mln. litų. Tačiau be lėšų, gaunamų iš biudžeto, kiekvienais metais paskoloms išmokėti jau yra panaudojama lėšų ir iš grąžinamų paskolų. Todėl šiemet planuojama skirti per 32 mln. litų studentų paskoloms.

Valstybės paskolų studentams teikimo bei administravimo procesas per devynerius metus taip pat buvo keičiamas bei tobulinamas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 metais patvirtino naują Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą ir taip šiemet sudarė sąlygas efektyviau panaudoti valstybės biudžeto lėšas bei leido studentams gauti norimų rūšių bei dydžių paskolas. Paskolas studentams fondas teikia 2 kartus per metus - pavasarį ir rudenį (konkurso būdu ir be konkurso).

Fondo teikiamos paskolos bei jų dydžiai:
• studijų įmokoms mokėti, jei gu jos nebuvo sumokėtos valstybės lėšomis - iki 520 litų semestrui;
• gyvenimo išlaidoms - iki 4680 litų metams;
• dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus (užsienyje) - iki 4680 litų semestrui.

Kas gali gauti paskolą?
Paskolas gali gauti visi valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentai, kurie pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje.
Paskolos studijų įmokoms mokėti skiriamos be konkurso ir tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, paskolos gyvenimo išlaidoms bei dalinėms studijoms užsienyje skiriamos konkurso tvarka visų aukštųjų mokyklų studentams. No rintieji gauti paskolą dalinėms studijoms užsienyje privalo studijuoti vienoje iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir tik laikinai išvykti studijuoti į užsienio aukštąją mokyklą.

Studentams - lengvatinės palūkanos
Palūkanų dydis - 5 procentai. Palūkanos yra proporcingos grąžinamai atitinkamai paskolos daliai, mokamos kartu su ja. Paskolas gavę asmenys turi pradėti mokėti pa lūkanas ne vėliau kaip po dvejų metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos. Grąžinant paskolą anksčiau nei nustatytas terminas, t. y. nepraėjus dvejiems metams, palūkanos neskaičiuojamos.

Kada turi būti pradėta grąžinti ir per kiek laiko turi būti sugrąžinta paskola?
Visų rūšių paskolos turi būti pradėtos grąžinti praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams nuo studijų baigimo arba nutraukimo. Paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms užsienyje grąžinamos per 15 metų.
Studijų įmokų paskolos grąžinamos per laiką, ne daugiau kaip trigubai ilgesnį už studijų, kurių įmokoms buvo suteikta paskola, trukmę (pavyzdžiui, jei studentui suteikta vieno semestro studijų įmokos paskola, jis turės grąžinti paskolą per 18 mėnesių praėjus 2 metams nuo studijų baigimo ar nutraukimo). Paskolos grąžinamos lygiomis dalimis, kas ketvirtį.
Negrąžinus paskolos, jos dalies ar palūkanų pagal nustatytą grafiką, pradedami skaičiuoti delspinigiai nuo visos laiku negrąžintos sumos.
Paskola laikoma grąžinta, kai grąžinama visa jos suma, priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai, jeigu jų yra.

Kada paskola negrąžinama?
Nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo fondo valdybos sprendimu gali būti atleidžiami visiškai nedarbingi asmenys, pateikę fondui šį faktą patvirtinančius dokumentus. Paskola negrąžinama mirus paskolos gavėjui.

Ar paskolą galima grąžinti vėliau?
Dėl invalidumo ar ligos, gimdymo bei nėštumo atostogų, karo tarnybos, tolesnių studijų, mažų pajamų paskolos grąžinimas fondo valdybos sprendimu gali būti pratęstas - atidėtas paskolos mokėjimas. Apie priežastis, suteikiančias teisę keisti paskolos grąžinimo terminą, paskolos gavėjas privalo raštu informuoti fondą.
Konkrečios paskolos grąžinimo sąlygos ir sankcijos nurodomos su paskolos gavėju pasirašomoje sutartyje.

Pirmenybė - socialiai remtiniems
Skiriant paskolas gyvenimo išlai doms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus konkurso būdu, pirmenybė prioriteto tvarka teikiama studentams:
• kurie yra iš gaunančios socialinę paramą (socialinę pašalpą, būsto šildymo išlaidų, išlaidų vandeniui kompensacijas) šeimos (kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatyme;
• kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
• kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jiemas nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
Jeigu šių prioritetų nepakanka, aukštosios mokyklos gali nustatyti ir kitus prašymų gauti šią paskolą vertinimo bei atrankos kriterijus (dažniausias kriterijus - pažymių vidurkis).

Kur ir kada reikia kreiptis norint gauti paskolą?
Rudeninis paskolų gavimo konkursas bus skelbiamas 2007 metų rugpjūčio viduryje.
Studentai, norintys gauti paskolą studijų įmokoms bei gyvenimo išlaidoms, prašymus bei kitus dokumentus teikia savo aukštajai mokyklai, jos nustatyta tvarka ir terminais, o norintieji gauti paskolą dalinėms studijoms užsienyje - Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui.
Lėšos studentui pervedamos tik tada, kai jis su fondu pasirašo paskolos sutartį.

Nepamirškime pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata.
Studentai, paėmę paskolas studijų įmokai mokėti, gali pasinaudoti LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nustatytomis lengvatomis - iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį (mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai) sumokėtas ribojamo dydžio sumas už studijas.

Daugiau informacijos www.vmsfondas.lt

Parengė  Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas<< Grįžti