LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

"Lietuvos žinios", Nr.187, 2008 m. rugpjūčio 21 d. Paskelbta [2008-08-22]
 
LENGVATINĖMS STUDENTŲ PASKOLOMS JAU DEŠIMT METŲ. KAS? KUR?  KADA? KAIP?
 
Šiais metais sukanka jau dešimt metų, kai Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas teikia lengvatines paskolas studentams. Pagal šiuo metu galiojantį "Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą" paskolas gali gauti valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentai, kurie pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje
Paskolos lengvatinėmis sąlygomis teikiamos nuo 1998 metų. Valstybės biudžeto asignavimai studentų paskoloms padidėjo dešimt kartų. Jeigu 1998 m. studentų paskoloms iš valstybės biudžeto buvo skirta vos pora milijonų, tai 2008 metais studentų paskoloms buvo skirta 20,8 mln. litų. Iki 2002 metų buvo teikiamos tik vienos rūšies paskolos - paskolos gyvenimo išlaidoms ir tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentams. Nuo 2003 metų pradėtos teikti trijų rūšių paskolos tiek valstybinių, tiek nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių studijų formų studentams.
 
Kokios biudžeto paskolos teikiamos?
Studentas gali gauti šias paskolas:
studijų įmokoms mokėti, jeigu jos nebuvo sumokėtos valstybės biudžeto lėšomis;
gyvenimo išlaidoms;
dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus.
Paskolos studijų įmokoms mokėti skiriamos kas semestrą visiems valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, pageidaujantiems gauti šios rūšies paskolą. Paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms užsienyje skiriamos konkurso tvarka.
Paskolos studijų įmokoms mokėti suma vienam studentui per semestrą negali būti didesnė kaip Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme nustatyta studentų studijų įmoka už vieną semestrą (šiuo metu t. y. 520 Lt). Vienos paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus dydis vienam studentui per metus negali viršyti Lietuvos Respublikos minimalaus gyvenimo lygio 36 dydžių sumos (šiuo metu t. y. 4680 Lt). Studentas, norintis gauti paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, turi studijuoti vienoje Lietuvos aukštųjų mokyklų ir tik laikinai išvykti dalinėms studijoms užsienio aukštojoje mokykloje.
 
Studentams - lengvatinės palūkanos
Palūkanų dydis - 5 procentai. Tai vienos mažiausių metinių palūkanų šalyje. Palūkanos mokamos proporcingai grąžinamai atitinkamai paskolos daliai, kartu su ja. Paskolas gavę asmenys turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po dvejų metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos.
 
Pirmenybė - socialiai remtiniems
Skiriant paskolas gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus konkurso būdu, pirmenybė prioriteto tvarka teikiama studentams:
   kurie yra iš šeimų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
   kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
   kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.
 
Kur ir kada reikia kreiptis, norint gauti paskolą?
Studentai (valstybinių aukštųjų mokyklų), norintys gauti paskolą studijų įmokoms mokėti, paraiškas teikia savo aukštajai mokyklai, jos nustatyta tvarka ir terminais.
Studentai, norintys dalyvauti konkurse paskolai gyvenimo išlaidoms gauti, dokumentus pateikia savo aukštajai mokyklai (konkrečios aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais), o paskolai dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus - Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui.
2008 m. rudens konkursas jau paskelbtas.
 
Kada turi būti pradėta grąžinti ir per kiek laiko turi būti sugrąžinta paskola?
Paskola turi būti pradėta grąžinti praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams nuo studijų baigimo arba nutraukimo. Paskolos studijų įmokoms grąžinamos per laiką, ne daugiau kaip trigubai ilgesnį už studijų, kurių įmokoms buvo suteikta paskola, trukmę. Pavyzdžiui, jei studentas gavo paskolą vieno semestro studijų įmokai, jis turės grąžinti paskolą per 18 mėnesių, praėjus 2 metams nuo studijų baigimo ar nutraukimo. Paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus grąžinamos per 15 metų. Paskolos grąžinamos lygiomis dalimis kasmet, vieną kartą per ketvirtį.
Negrąžinus paskolos, jos dalies ar palūkanų pagal nustatytą grafiką, pradedami skaičiuoti delspinigiai nuo visos laiku negrąžintos sumos.
Paskola laikoma grąžinta, kai grąžinama visa jos suma, priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai, jeigu jie yra.
 
Kada paskola negrąžinama?
Nuo paskolos ar negrąžintos paskolos dalies grąžinimo Fondo valdybos sprendimu gali būti atleidžiami visiškai nedarbingi asmenys, pateikę Fondui teisės aktų nustatytus tai patvirtinančius dokumentus. Paskola negrąžinama mirus paskolos gavėjui.
 
Ar paskolą galima grąžinti vėliau?
Dėl neįgalumo, ligos, gimdymo atostogų, karo tarnybos, tolesnių studijų ir kt. paskolos grąžinimas Fondo valdybos sprendimu gali būti pratęstas atidedant paskolos mokėjimą. Apie priežastis dėl tokio pobūdžio paskolos grąžinimo atidėjimo Fondą pareiškimu informuoja pats paskolos gavėjas. Paskolos grąžinimo terminas atidedamas tik gavus paskolos gavėjo prašymą ir atidėjimo priežastis patvirtinančius dokumentus.
Konkrečios paskolos grąžinimo sąlygos ir sankcijos nurodomos su paskolos gavėju pasirašomoje sutartyje.
 
Studentų, gaunančių paskolas, skaičius didės
Per pastaruosius metus (1998-2007) iš biudžeto skiriamos lėšos paskoloms ir studentų, jas gaunančių, skaičius smarkiai augo ir toliau augs.
1998 metais iš biudžeto buvo skirta apie 2 mln. Lt ir buvo sudarytos 722 sutartys su studentais, 2007 metais studentų paskoloms iš valstybės biudžeto jau buvo skirta 20,8 mln. Lt  (pasirašyta apie 10 000 sutarčių). Iš viso per dešimt metų valstybė studentų paskoloms skyrė apie 148 mln. Lt (pasirašyta daugiau kaip 65 tūkst. sutarčių). 2008 metams paskoloms skirta 20,8 mln. Lt ir planuojama pasirašyti apie 11 000 sutarčių su studentais. Be lėšų, gaunamų iš biudžeto, naujoms paskoloms išmokėti jau yra panaudojamos ir grąžinamų paskolų (skola, palūkanos, delspinigiai) lėšos.
Primename, kad lėšos studentui pervedamos tik tada, kai jis pasirašo su Fondu paskolos gavėjo sutartį.
 
Nepamirškime pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata
Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. nuostatas, nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį (mokestinis laikotarpis - kalendoriniai metai) sumokėtas ribojamo dydžio sumas už studijas.
Daugiau informacijos internete: www.vmsfondas.lt
 
Parengė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

<< Grįžti