LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-05-31 Sekmadienis
 
Pradžia 

NAUJA PASKOLŲ STUDENTAMS TEIKIMO TVARKA Paskelbta [2009-07-29]
Kas? Kur? Kada? Kaip?
 
Įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui, Vyriausybė 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 patvirtino naują valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas) (Žin., 2009, Nr. 64-2569). Pagal naujai patvirtintą paskolų išdavimo aprašą bus teikiamos valstybės paskolos ir valstybės remiamos paskolos. Valstybės paskolos bus teikiamos  iš valstybės lėšų, o valstybės remiamos paskolos bus teikiamos iš kredito įstaigų lėšų. Šiais metais valstybė numato garantuoti studentams paskolų iš viso už 100 mln. litų.
Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo numatytą nustatyto dydžio studijų įmoką.
Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias  studijų programas.
Aukščiau minėtame apraše yra numatyti atvejai, kokie asmenys valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti.
 
Kokios paskolos bus teikiamos?
 
Studentas galės gauti šias paskolas:
valstybės remiamas paskolas:
   - paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies);
   - paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos 50 dydžių (bazinė socialinė išmoka nuo 2009-01-01 yra 130 Lt, toliau BSI);
   - paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt)).
valstybės paskolas studijų įmokai mokėti (520 Lt). Valstybės paskolų teikimo sąlygos iš esmės nesikeičia. Šios paskolos prašymai–anketos pateikiamos ir sutartys bus pasirašomos Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde (nuo 2010 m. Valstybiniame studijų fonde).
 
Valstybės remiamos paskolos yra paskolos su valstybės garantija
 
Valstybės garantija reiškia, kad paskolos gavėjui, pagal sutarties sąlygas nustatytą laikotarpį nesumokėjus paskolos įmokos, kredito įstaigos reikalavimu šią įmoką apmoka Fondas ir teismo tvarka ją išieško iš paskolos gavėjo. 
Valstybės remiamas paskolas bus galima skolintis tiek litais, tiek eurais.
Bendra gautų valstybės remiamų paskolų suma per visus studijų metus negalės būti didesnė nei 385 BSI dydžiai (50050 Lt). Išimtinais atvejais, esant rašytiniam paskolos gavėjo prašymui, Fondo sudaryta komisija galės priimti sprendimą dėl paskolos gavėjo maksimalios paskolų sumos padidinimo.
Valstybės remiamos paskolos teikiamos vieneriems studijų metams, išskyrus paskolas dalinėms studijoms užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Pastaroji paskola teikiama semestrui.
 Paskolos studijų kainai sumokėti bus pervedamos į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą. Paskolos gyvenimo išlaidoms bus pervedamos į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d.. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bus pervedamos visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą.
 
Valstybės remiamų paskolų palūkanos ir apmokėjimas
 
 Už naudojimąsi valstybės remiama paskola studentams bus skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies.  Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokėtos iš valstybės lėšų. Palūkanos apmokamos, atsižvelgiant į turimas lėšas ir tais atvejais, kai lėšų palūkanoms apmokėti poreikis viršys šiam tikslui valstybės skirtas lėšas, palūkanos apmokamos pagal nustatyta tvarka sudarytą konkursinę eilę.  Studento vieta konkursinėje eilėje nustatoma, laikantis tam tikrų nuostatų. Pirmenybė teikiama studentui, atitinkančiam bent vieną iš kriterijų, nustatytų, atsižvelgiant į studento socialinę padėtį, prašomos paskolos paskirtį, studijų pakopą, studijų formą, studijų dalykų įvertinimo vidurkį per semestrą ir kitus kriterijus. Šiuo atveju paskolos gavėjas palūkanas mokėti pradės po studijų baigimo.
 Dėl paskolos grąžinimo atidėjimo metu skaičiuojamų palūkanų apmokėjimo iš Fondo disponuojamų lėšų taip pat galės kreiptis paskolos gavėjai, kuriems  Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu bus atidėtas paskolos grąžinimo terminas ir kurie yra bedarbiai arba nedirbantys asmenys, auginantys vaiką iki jam sueis 3 metai.
 
Pirmenybė gauti paskolą
 
 Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą - anketą valstybės remiamai paskolai gauti.
 Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą).
Be konkurso į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami studentai: (1) prašantys paskolos studijų kainai sumokėti: kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais arba jiems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, kurie Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju yra netekę valstybės finansavimo studijoms;  (2) prašantys paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.
Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą ar palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis studijų laikotarpiu, Fondui privalės pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia). Iki studentų registravimo Fondo internetiniame tinklalapyje pabaigos nepateikus  nurodytų dokumentų, pirmenybė gauti valstybės remiamą paskolą ar teisė į palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis studijų laikotarpiu nebus suteikta.
 
Kur ir kada reikia kreiptis, norint gauti paskolą? 
 
 Valstybės remiamos paskolos bus teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis papildomai bus teikiamos ir pavasario semestre.
 Studentas, norintis gauti paskolą, turės registruotis Fondo internetiniame tinklalapyje, užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą. Studentas (arba jo įgaliotas asmuo) per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašo paskelbimo Fondo internetiniame tinklalapyje dienos, turės pateikti kredito įstaigai nurodytus dokumentus: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo įgaliotas asmuo). Ne vėliau kaip per tris dienas nuo dokumentų pateikimo kredito įstaigai, studentas ir kredito įstaiga pasirašo paskolos sutartį (kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą).
 
Kada turi būti pradėta grąžinti ir per kiek laiko turi būti sugrąžinta valstybės remiama paskola?
 
Valstybės remiamą paskolą paskolos gavėjas grąžinti pradės ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo studijų, kurioms buvo gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Paskola grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų. Palūkanas paskolos gavėjas pradės mokėti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos, išskyrus atvejus, kai palūkanos apmokamos valstybės lėšomis. Valstybės remiama paskola grąžinama lygiomis dalimis ir palūkanos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies mokamos kiekvieną mėnesį pagal valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.
Paskolos gavėjas, baigęs ar nutraukęs studijas anksčiau arba vėliau nei numatoma studijų baigimo data, arba išbrauktas iš studentų sąrašų, privalės nedelsdamas raštu apie tai informuoti Fondą.  
 
Ar paskolą galima grąžinti vėliau?
 
 Paskolos gavėjo ir kredito įstaigos susitarimu bei Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu, susidarius tam tikroms aplinkybėms, valstybės remiamos paskolos grąžinimas gali būti atidėtas. Paskolos gavėjas dėl valstybės remiamos paskolos atidėjimo galės susitarti su kredito įstaiga arba kreiptis į Fondo direktoriaus sudarytą komisiją, pateikdamas prašymą ir atidėjimo aplinkybes patvirtinančius dokumentus.
 
Kada paskola negrąžinama?
 
Nuo paskolos ar jos dalies grąžinimo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami paskolos gavėjai, įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo. Prašymą ir atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.
Paskolos gavėjui mirus, valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama pagal valstybės garantiją. 
 
Apie paskolų teikimo pradžią, studentų registravimo pradžios ir pabaigos datas bus skelbiama Fondo internetiniame tinklalapyje.

Daugiau informacijos internete:
www.vmsfondas.lt,
Eglė Drungilaitė, paskolų sk. specialistė, tel. 8(5) 2553375, el. paštas e.drungilaite@vmsfondas.lt
Eugenija Lipinskienė, paskolų sk. vedėja tel. 8(5) 2647155, el. paštas g.lipinskiene@vmsfondas.lt
Parengė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

<< Grįžti