LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-11 Šeštadienis
 
Pradžia 

Nuo 2010 m. sausio 1 d. keičiasi Fondo pavadinimas ir nuostatai Paskelbta [2010-01-01]

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 874 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 "Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 102-4256) nuo 2010 m. sausio 1 d. keičiasi Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (kodas 191722967; buveinės adresas A.Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius; teisinė forma - valstybės biudžetinė įstaiga; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) (toliau vadinama fondas) pavadinimas ir  nuostatai.
Nuo 2010 m. sausio 1 d. naujas fondo pavadinimas – Valstybinis studijų fondas.
Valstybinis studijų fondas nuo 2010 m. sausio 1 d. administruos:
·         valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas studentams;
·         stipendijas trečiosios studijų pakopos studentams;
·         socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams;
·         valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
·         per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;
·         valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
Valstybinis studijų fondas nuo 2010 m. sausio 1 d.  nebevykdys funkcijų, susijusių su paramos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams teikimu.
      Papildoma informacija teikiama tel. (8 5)2639152

<< Grįžti