LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

"Lietuvos žinios" Nr.189, 2006 m. rugpjūčio 21 d. Paskelbta [2006-08-21]
Valstybės paskolos aukštųjų mokyklų studentams. Kas? Kur? Kada? Kaip?
 
Pagal šiuo metu galiojančią „Valstybės paskolų aukštųjų mokyklų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarką“ paskolas gali gauti visi valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentai, kurie pirmą kartą studijuoja atitinkamoje studijų pakopoje.

Paskolos lengvatinėmis sąlygomis teikiamos nuo 1998 metų.
Iki 2002 metų buvo teikiamos tik vienos rūšies paskolos – paskolos gyvenimo išlaidoms ir tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentams.
Nuo 2003 metų pradėtos teikti trijų rūšių paskolos tiek valstybinių, tiek nevalstybinių aukštųjų mokyklų visų studijų formų studentams.

Kokios paskolos teikiamos?
Kiekvienas studentas gali gauti tris paskolas:
- studijų įmokoms mokėti, jeigu jos nebuvo sumokėtos valstybės lėšomis;
- gyvenimo išlaidoms;
- dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus (skiriamos vienam studijų užsienio aukštojoje mokykloje semestrui).

Paskolos studijų įmokoms mokėti suma vienam studentui per semestrą negali būti didesnė kaip Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme nustatyta studentų studijų įmoka už vieną semestrą (šiuo metu t. y. 500 Lt).

Paskolų gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus dydis vienam studentui per kalendorinius metus negali viršyti Lietuvos Respublikos minimalaus gyvenimo lygio 36 dydžių sumos (šiuo metu t. y. 4500 Lt).

Studentas, norintis gauti paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus, turi studijuoti vienoje iš Lietuvos aukštųjų mokyklų ir tik laikinai išvykti dalinėms studijoms užsienio aukštojoje mokykloje.

Studentams – lengvatinės palūkanos
Palūkanų dydis 5 procentai.Tai vienos iš mažiausių metinių palūkanų šalyje. Palūkanos mokamos proporcingai grąžinamai atitinkamai paskolos daliai, kartu su ja. Paskolas gavę asmenys turi pradėti mokėti palūkanas ne vėliau kaip po dvejų metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo dienos.

Pirmenybė – socialiai remtiniems
Skiriant paskolas konkurso būdu, pirmenybė prioriteto tvarka teikiama studentams, kurių šeimoms pagal įstatymus priklauso socialinė pašalpa; kurių pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, neviršija Lietuvos Respublikos nustatyto remiamų pajamų dydžio; turintiems geresnį pažymių vidurkį; mokantiems už studijas visą kainą.

Kur ir kada reikia kreiptis, norint gauti paskolą?
Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui paskelbus konkursą, studentai (arba jų įgalioti asmenys), norintys dalyvauti konkurse paskoloms gauti studijų įmokoms mokėti ir gyvenimo išlaidoms, dokumentus pateikia savo aukštajai mokyklai, o paskolai dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus – Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui.

Konkursas paskoloms gauti skelbiamas kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.

Paskolai gyvenimo išlaidoms gauti gali būti skelbiamas papildomas konkursas. Šiais metais papildomas konkursas paskoloms gyvenimo išlaidoms gauti ir konkursas paskoloms studijų įmokoms mokėti bei dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus skelbiamas  nuo rugpjūčio 19.

Reikiamais dokumentais paskolai gauti rekomenduotina pasirūpinti iš anksto, kad paskelbus konkursą galėtumėte  iš karto pateikti prašymą. 

Kada turi būti pradėta grąžinti ir per kiek laiko turi būti sugrąžinta paskola?
Paskola turi būti pradėta grąžinti ne vėliau kaip po dvejų metų nuo studijų baigimo ar nutraukimo arba pašalinimo dienos.

Paskolos studijų įmokoms grąžinamos per laiką, ne daugiau kaip trigubai ilgesnį už studijų, kurių įmokoms buvo suteikta paskola, trukmę. Pavyzdžiui, jei studentas gavo paskolą vieno semestro studijų įmokai, tai jis turės grąžinti paskolą per 18 mėnesių, praėjus 2 metams nuo studijų baigimo ar nutraukimo.

Paskolos gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir susitarimus grąžinamos per 15 metų. Paskolos grąžinamos lygiomis dalimis, kasmet, vieną kartą per ketvirtį.

Negrąžinus paskolos, jos dalies ar palūkanų pagal nustatytą grafiką, pradedami skaičiuoti delspinigiai nuo visos laiku negrąžintos sumos.

Paskola laikoma grąžinta, kai grąžinama visa jos suma, priskaičiuotos palūkanos ir delspinigiai, jeigu jie yra.

Kada paskola negrąžinama?
Nuo paskolos ar negrąžintos paskolos dalies grąžinimo Fondo valdybos sprendimu gali būti atleidžiami visiškai nedarbingi asmenys, pateikę Fondui teisės aktų nustatytus tai patvirtinančius dokumentus. Paskola negrąžinama mirus paskolos gavėjui.

Ar paskolą galima grąžinti vėliau? 
Dėl invalidumo, ligos, gimdymo atostogų, karo tarnybos, tolesnių studijų ir kt. paskolos grąžinimas Fondo valdybos sprendimu gali būti pratęstas atidedant paskolos mokėjimą. Apie priežastis dėl tokio pobūdžio paskolos grąžinimo atidėjimo Fondą pareiškimu informuoja pats paskolos gavėjas.
Konkrečios paskolos grąžinimo sąlygos ir sankcijos nurodomos su paskolos gavėju pasirašomoje sutartyje.

Studentų, gaunančių paskolas, skaičius didės
Per pastaruosius metus (1998 - 2006) iš biudžeto skiriamos lėšos paskoloms  ir studentų, gaunančių jas, skaičius smarkiai augo ir toliau augs, kadangi be lėšų, gaunamų iš biudžeto, naujoms paskoloms išmokėti jau yra panaudojamos  ir grąžinamų paskolų (skola, palūkanos, delspinigiai) lėšos. 
Jeigu 1998 metais iš biudžeto buvo skirta 2,022 mln. Lt ir buvo sudarytos 722 sutartys su studentais, tai 2005 metais studentų paskoloms iš Valstybės biudžeto jau buvo skirta 20 mln. Lt (pasirašytos 9809 sutartys). Iš viso Valstybė studentų paskoloms skyrė jau virš 100 mln. Lt 

Primename, kad lėšos studentui pervedamos tik tada, kai jis pasirašo su Fondu paskolos gavėjo sutartį.

Nepamirškime pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata
Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 str. nuostatas, nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį (mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai) sumokėtas ribojamo dydžio sumas už studijas.    

Informuojame, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. keisis paskolų teikimo tvarka ir paskolų studentams skyrimo konkurso nuostatai

Parengė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

<< Grįžti