LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Paskirta nauja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdyba Paskelbta [2006-09-21]
Rugsėjo 21 d., Vilnius. Vyriausybė patvirtino naują Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybą iš 11 asmenų, o valdybos pirmininku paskyrė prof. Juozą Žilį, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekaną. Naujasis Fondo valdybos pirmininkas 1993-1999 metais dirbo Konstitucinio teismo pirmininku.
 
Pastaruosius ketverius metus Fondo valdybai pirmininkavo prof. Ramutis Petras Bansevičius, Kauno technologijos universiteto rektorius.
 
Valstybinio mokslo ir studijų fondo valdyba nustato prioritetus ir principus, pagal kuriuos programiniu konkursiniu būdu Lietuvos mokslui skirstomos valstybinės lėšos. Buvusioji valdyba per savo 4 metų kadenciją (2003-2006 m.) mokslo plėtrai paskirstė 79,868 mln. Lt. Dar 75,750 mln. Lt valstybės asignavimų per šiuos metus buvo paskirstyta studentų paskoloms.
 
Tęsdama buvusios Fondo valdybos darbus, naujoji valdyba yra pasirengusi ir naujiems iššūkiams. Pasak prof. J. Žilio, ministerijos galėtų aktyviau naudotis šalies mokslininkų potencialu – kelti tyrimų ir eksperimentinės plėtros poreikius bei užsakinėti mokslinius projektus. Be to daugiau dėmesio ir lėšų ateityje turėtų būti skirta socialiniams mokslams. "Tuo pačiu sieksime, kad socialinių mokslų tyrimai būtų aktualesni ir fundamentalesni",
- sakė prof. J. Žilys.
 
Fondo valdyba taip pat formuoja fondo mokslo sričių ekspertų komitetus, kurie vertina mokslo projektus. Valdyba savo ruožtu priima sprendimą dėl šių projektų finansavimo.
 
Pagal Fondo nuostatus, ne mažiau kaip 5 Fondo valdybos nariai iš 11 skiriami iš valstybinių mokslo ir studijų institucijų pasiūlytų kandidatų. Paprastai tai būna mokslininkai, atstovaujantys skirtingoms mokslo sritims – humanitariniams, socialiniams, fiziniams, biomedicinos ir technologijos mokslams.
 
Kiti Fondo valdybos nariai skiriami iš ūkio, verslo ir mokslo interesams atstovaujančių organizacijų, valstybės institucijų ir įstaigų atstovų. Fondo valdyboje turi būti bent vienas studentų organizacijų atstovas. Fondo valdybą ir jos pirmininką Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu, suderintu su Lietuvos mokslo taryba, 4 metams tvirtina Vyriausybė.
 
Vyriausybė patvirtino tokios sudėties Valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybą:
Juozas Žilys – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas (valdybos pirmininkas), Aušra Abraitienė – Lietuvos tekstilės instituto direktorė, Danguolė Bublienė – Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorė, Alfredas Chmieliauskas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto prorektorius inovacijoms ir vystymui, Pranas Milius – VšĮ "Kauno technologijos universiteto regioninis verslo inkubatorius" direktorius, Alvydas Nikžentaitis – Lietuvos istorijos instituto direktorius, Daiva Rastenytė – Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinikos vadovė, Vidmantas Stanys – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas, Marius Skuodis – Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atstovas, Juozas Vidmantis Vaitkus – Vilniaus universiteto mokslo reikalų prorektorius, Vladas Vansevičius – Fizikos instituto Žvaigždžių sistemų fizikos skyriaus vedėjas.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą:
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Pranešimą spaudai pateikė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"

<< Grįžti