LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Lithuanian State Science and Studies Foundation
Pritaikyta neįgaliesiems | English  
2020-07-14 Antradienis
 
Pradžia 

Valstybė finansuos mokslininkų podoktorantūrinę veiklą Paskelbta [2006-11-08]
Lapkričio 8 d., Vilnius. Šiandien Vyriausybei priėmus nutarimą, Lietuvoje atvertas kelias iš biudžeto finansuoti podoktorantūrines mokslininkų stažuotes.
 
Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus atrenkami mokslininkai stažuotojai, bei kaip bus šios stažuotės finansuojamos. Iki šiol mokslininkų stažuotes finansuodavo tik pačios mokslo ir studijų institucijos pagal savo poreikį ir galimybes.
 
Pagal nustatytą tvarką bus finansuojami tik tie daktaro mokslo laipsnį turintys mokslininkai stažuotojai, kurie sieks įgyti naujų mokslinių žinių bei praktikos kitose mokslinių tyrimų kryptyse, nei jų parengtos daktaro disertacijos. „Taip perspektyvūs mokslininkai bus skatinami įgyti ir plėtoti naują kvalifikacinę mokslinę patirtį ir bendradarbiauti su kitų mokslo sričių mokslininkais ir kolegomis“, – sakė Dr. Violeta Vaičiūnienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vedėja.
 
Numatyta kasmet pradėti iki 20 mokslininkų stažuočių, kurių trukmė 2 metai. Šis laikotarpis išimtiniais atvejais gali būti pratęstas dar vieneriems metams. Vieno mokslininko stažuotojo pareigybei finansuoti per metus numatyta skirti 348 bazines mėnesines algas (šiuo metu jų suma siekia 40.020 Lt), iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – ne mažiau kaip 242 bazines mėnesines algas (28.175 Lt).
 
Europos Sąjungos šalyse mokslininkai pagal panašias podoktorantūrines programas iš savo valstybės per metus gauna nuo 16.000 Lt (Slovakijoje) iki 176.000 Lt (Suomijoje).
 
Į mokslininko stažuotojo pareigybę mokslo ir studijų institucijoje gali pretenduoti visi asmenys, turintys daktaro mokslo laipsnį, jei nuo jo suteikimo yra praėję ne daugiau nei 3 metai. Užsienyje suteiktas mokslo laipsnis turi būti nostrifikuotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Mokslininkai stažuotojai bus atrenkami viešo konkurso būdu. Mokslinėms stažuotėms vadovaus vadovai, kurie bus atrinkti taip pat viešame konkurse.
 
Pasirašiusi sutartį su Valstybiniu mokslo ir studijų fondu, mokslo ir studijų institucija įsteigs mokslininko stažuotojo pareigybę ir su stažuotoju sudarys terminuotą darbo sutartį stažuotės laikotarpiui.
 
Finansavimą iš biudžeto gavęs stažuotojas kasmet turės pateikti savo mokslinę ataskaitą Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui. Už lėšų panaudojimą fondui turės atsiskaityti stažuotoją priėmusi mokslo ir studijų institucija.
 
Apie Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas yra biudžetinė įstaiga, 1993 metais įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Fondas įgyvendina valstybės politiką mokslo ir studijų srityje, skatina šalies mokslo ir studijų raidą, jos pažangą, spartina moderniųjų technologijų įgyvendinimą bei didina mokslo konkurencingumą, administruoja valstybės paskolas studentams.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Dr. Violeta Vaičiūnienė, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Mokslo skyriaus vedėja
Tel. (8-5) 2639155, el. paštas vaivio@ktl.mii.lt
 
Pranešimą spaudai parengė UAB "Jankauskaitė, Voldemaras ir partneriai"

<< Grįžti